รังสีทางการแพทย์กับผลกระทบต่อร่างกาย
19 DEC 2554 VIEW: 4911

รังสีทางการแพทย์ กับผลกระทบต่อร่างกาย

 

รังสีรักษาโรค

     
      การใช้รังสีรักษามีผลข้างเคียงบ้าง แต่ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับปริมาณรังสี โดยปริมาณรังสีที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับการใช้รังสีรักษาโรค แต่หากใช้รังสีปริมาณต่ำเกินไปอาจเป็นผลเสียในการวินิจฉัยโรค เช่น อ่านผลไม่ได้ หรือไม่ถูกต้องแม่นยำ เป็นต้น ดังนั้นการใช้รังสีปริมาณพอเหมาะโดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์จะช่วยให้ใช้ประโยชน์จากรังสีได้สูงสุด และลดความเสี่ยงลง

     การใช้รังสีในการวินิจฉัยโรคบางประเภท  ใช้ปริมาณรังสีสูง  เช่น  การวินิจฉัยโรคในระบบช่องท้องโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  แต่ข้อมูลสถิติทางการแพทย์แสดงว่าความเสี่ยงจากรังสีที่ทำให้เกิดการตายเนื่องจากโรคมะเร็งมีประมาณ 1 ใน 2,000 คน หรือ 0.05%  ในขณะที่ความเสี่ยงจากปัจจัยอื่นมีถึง 1 ใน 4 หรือ 25%


 มนุษย์ได้รับรังสีจากแหล่งกำเนิดทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวหรือ?
 
ไม่ใช่ !! .... แหล่งกำเนิดรังสี  แบ่งเป็นแหล่งใหญ่ได้ 2 แหล่ง คือ
 1)  จากธรรมชาติ  เช่น  รังสีคอสมิคจากอวกาศ  รังสีจากพื้นโลก
 2)  รังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น  ได้แก่  รังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  โรงงานอุตสาหกรรม  เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู  รังสีที่ใช้ทางการแพทย์  เป็นต้น


      ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า  รังสีมีความเสี่ยงอยู่บ้าง  อย่างไรก็ตามมนุษย์นำประโยชน์ของรังสีมาใช้ทางการแพทย์  โดยบุคลากรทางการแพทย์  นักรังสีเทคนิค  นักฟิสิกส์  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ควรรู้จักวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสีโดยมีหลักการดังนี้
1. ลดเวลาในการสัมผัสรังสีนั่นคือ  ใช้เวลาใน้อยที่สุดในการสัมผัสรังสี  เช่น เอ็กซเรย์
2. ใช้วัสดุกำบังรังสี  เช่น  เสื้อตะกั่ว  กำแพงบังรังสี
3. บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องพยายามอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดรังสีให้มากที่สุด
4. บุคลากรทางการแพทย์มีเครื่องวัดปริมาณรังสีติดตัว  เครื่องตรวจวัดรังสีประจำห้อง

 

รับข้อมูลยาจีนเพื่อการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีและเร็วยิ่งขึ้น คลิกที่นี่ หรือโทร โทร.02-264-2217-9
ติดต่อที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ